Sennheiser MKH 416 Short Shotgun Mic

Sennheiser MKH 416 Short Shotgun Mic

Sennheiser MKH 416 Short Shotgun Mic