Accsoon SeeMo Pro SDI HDMI to USB-C Video Capture Adapter for iPhone iPad

Accsoon SeeMo Pro SDI/HDMI to USB-C Video Capture Adapter for iPhone/iPad